• +48 607 397 165 +48 601 652 051
 • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Logopedia

Język… jest źródłem myśli
Kiedy dziecko opanowuje język osiąga możliwość organizowania na nowo swojej percepcji i pamięci: opanowuje bardziej wyrafinowane formy odzwierciedlenia rzeczy w świecie zewnętrznym; zdobywa zdolności do wyciągania konkluzji ze swoich obserwacji, do dedukcji i możliwości myślenia (A. R. Łuria).

Cele tarapii pedagogicznej:

 • rozszerzanie świadomości logopedycznej wśród rodziców, nauczycieli i dzieci;
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych;
 • korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych;
 • ścisła współpraca z domem rodzinnym dziecka oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie terapeutycznym.

Zadania szczegółowe 

a) ukierunkowane na dziecko:

 • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
 • zapobieganie wymowie między zębowej;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;

b) ukierunkowane na rodzinę:

 • nawiązanie ścisłej współpracy z rodziną dziecka;
 • popularyzowanie działań profilaktycznych, wspierających rozwój mowy dziecka (organizowanie prelekcji, ćwiczeń pokazowych, instruktażu)
 • wdrażanie do czynnego udziału w proces terapeutyczny, poprzez kontynuowanie terapii poza gabinetem logopedycznym;
 • eliminowanie niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka z wadą wymowy;
 • wspieranie, motywowanie dziecka do wspólnych ćwiczeń i zabaw z rodzicem;
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
 • pomoc rodzinie w zakresie kontaktu z innymi specjalistami (np. laryngolog, foniatra).

Ramowy program terapii logopedycznej obejmuje:

 1. Diagnozę logopedyczną.
 2. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek:
 • ćwiczenia oddechowe,
 •  ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,
 •  ćwiczenia emisyjno – głosowe. 

 3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

 • wywołanie głoski w izolacji,
 • utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach,
 • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach,
 • automatyzacja poprawnej  wymowy:  w mowie spontanicznej, w opowiadaniu ilustracji, historyjek obrazkowych, podczas  rozmów  kierowanych,
 • ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera. 

  4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 • ćwiczenia ortofoniczne (udział w zajęciach grupowych),
 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego,
 • ćwiczenia i zabawy z muzyką: logorytmika,
 • ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka: rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim.

Programy indywidualnej terapii logopedycznej zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.