• +48 607 397 165 +48 601 652 051
 • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Organizacja

Statut

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

[ tekst ujednolicony 01.04.2021]

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  Podstawa prawna działalności przedszkola

§ 2.  Dane Przedszkola

§ 3.  Finansowanie działalności Przedszkola

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4. Cele Przedszkola

§ 5. Zadania Przedszkola

§ 6. Sposoby realizacji celów i zadań Przedszkola

ROZDZIAŁ III  ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

§ 7. Organy Przedszkola

§ 8. Organ prowadzący Przedszkole

§ 9. Dyrektor

§ 10. Rada Pedagogiczna

§ 11. Rada Rodziców

§ 12. Zasady współdziałania Organów

§ 13. Sposoby rozwiązywania sporów

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 14. Organizacja roku szkolnego
§ 15. sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 16. organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 17.  organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

§ 18.Działania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowanków

ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI  I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 19 Nauczyciele

§ 20 Terapeuci

RODZIAŁ VI  RODZICE ORAZ WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

– formy współdziałania z Rodzicami

RODZIAŁ VII  ZASADY REKRUTACJI

RODZIAŁ VIII  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ IX  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

§ czesne

§ wyżywienie

§ zajęcia dodatkowe

ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Podstawa prawna działalności Przedszkola

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, zm z 2016 r. poz.1954, poz.1985, poz.2169, z 2017 r. poz.60),
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ……. (Dz.U. z 2017 r. poz.356),
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz.1635),
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz.69, z późn.zm.),
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz.1658),
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz.1611 ),
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz.1575 ),
 9. Wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego .
 10. Niniejszego statutu

§ 2

Dane Przedszkola

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, ogólnodostępną.
 2. Przedszkole nosi nazwę:

Przedszkole Niepubliczne

A Be Ce Strumyk Wiedzy

Ul. Szkolna 2,

64-212 Siedlec

 • Siedzibą przedszkola jest budynek mieszczący się na ulicy Szkolnej 2 w Siedlcu;
 • Organem Prowadzącym Przedszkole jest: 

Firma Handlowa Elżbieta Sobkowiak,

ul. Wolsztyńska 54, 64-212 Siedlec

 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest:

 Kuratorium Oświaty w Poznaniu;

 • Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści :

FIRMA HANDLOWA Elżbieta Sobkowiak

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

A Be Ce Strumyk Wiedzy

64-212 Siedlec, ul. Szkolna 2

Tel. 601 397 165

NIP 923-126-97, REGON 362437593

§ 3

Finansowanie działalności Przedszkola

 1. Działalność przedszkola finansowana jest z:
 2. dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 3. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców – wysokość opłaty określa Organ Prowadzący;
 4. środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący;
 • Przedszkole może pozyskiwać środki z innych źródeł;
 • Przedszkole może otrzymywać darowizny;

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

Cele Przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka oraz jego harmonijny  i indywidualny rozwój. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez Przedszkole;
 3. Celem działalności przedszkola jest:
 4. Szeroko rozumiane dobro dziecka;
 5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 6. Realizacja celów edukacyjnych oraz opiekuńczych w poszanowaniu praw dziecka;
 7. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

§ 5

Zadania Przedszkola

 1. Zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa;
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania i rozwijania sprawności ogólnej dzieci;
 3. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans edukacyjnych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 4. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;
 5. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów;
 6. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do ciekawości badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 8. Kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie sprawności ruchowej;
 9. Kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji dla odmienności kulturowych, narodowościowych oraz wyznaniowych;
 10. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
 11. pomoc w rozpoznawaniu  możliwości rozwojowych dzieci;
 12. informowanie na bieżąco o rozwoju, zachowaniu, potrzebach i postępach dzieci,
 13. włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci , łagodzenia trudności na jakie natrafią.
 14. Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje katechezy, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki dzieciom nie uczestniczącym w lekcjach religii.

§ 6

Sposób realizacji celów i zadań

 zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                             i poznawczym obszarze jego rozwoju;    
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i poczucie bezpieczeństwa;    
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                                                i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,                                     z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                          o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 1. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 1. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 1. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 1. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa                                            w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 1. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 1. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 1. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury      i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1)właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

2)  umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;

3)  organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)  organizację zajęć dodatkowych;

5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy usprawniającej ogólny rozwój oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

6)  stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

7)  prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

 Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:

1)  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2)  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

3)  rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Świadczenia udzielane w Przedszkolu obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

2) działania usprawniające ogólny rozwój dziecka, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych, innowacji pedagogicznych oraz koncepcji poszerzających podstawę programową;

5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

ROZDZIAŁ III ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

§ 7

Organy Przedszkola

1. Organami Przedszkola są:

 1. Organ prowadzący przedszkole;
 2. Dyrektor;
 3. Rada pedagogiczna;
 4. Rada rodziców;

§ 8

Organ prowadzący

1. Organ prowadzący przedszkole nadaje statut oraz zatwierdza zmiany w statucie wprowadzane przez dyrektora przedszkola i zaopiniowane przez radę pedagogiczną;

2. Odpowiada za działalność przedszkola;

3. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

a) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

b) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;

c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;

d) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego oraz wykonywania innych zadań statutowych;

e) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników przedszkola;

f) ustalanie czasu pracy przedszkola i przerw w pracy przedszkola;

4. Organ prowadzący przedszkole współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem w zakresie wynikającym z przepisów;

§ 9

Dyrektor

1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:

a) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;   

c) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami     statutowymi Przedszkola;

d) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

e) organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;

f) współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;

g) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu;

8) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka; 9) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;

10) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z ewidencji wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § ………..  niniejszego Statutu;

2. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami decyduje w porozumieniu z Organem Prowadzącym w sprawach:

a)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;

c) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) dokonywanie oceny pracy nauczyciela;

e) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

f) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor Przedszkola:

a) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz radą rodziców;

b) stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;

c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

d) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

e) jest przewodniczącym rady pedagogicznej Przedszkola.

4. Dyrektor przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb przedszkola wynikających z jego zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje przedszkole;

5. Praca zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu;

6. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

§  10

Rada pedagogiczna

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola                 w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, a jej spotkania są protokołowane.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

b) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;

d) przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu; e) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Przedszkola;

f) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

g) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z ewidencji wychowanków Przedszkola.

4.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)  organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),

b) propozycje dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

c) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

6. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.

8. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 11

Rada Rodziców

1. W Przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków;

2. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po trzech przedstawicieli z każdego oddziału;

3. Rada rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem rady rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy rady rodziców, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do rady rodziców;

4. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

a) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem;

b) opiniowanie projektu planu finansowego;

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

6. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin

§  12

Zasady współdziałania organów przedszkola

1.Organy Przedszkola mają prawo do działania podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.

3.Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:

a) zasady pozytywnej motywacji;

b) zasady partnerstwa;

c) zasady wielostronnego przepływu informacji;

d) zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

e) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4.Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor Przedszkola.

5.Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:

b) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej,

b) organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola,

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola,

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów.

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów,

b) kontakty indywidualne przewodniczących organów.

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala dyrektor Przedszkola.

§13

Sposoby rozwiązywania sporów

1.Ustala się następujące sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

1) Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga niezależna komisja powołana przez dyrektora, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

2) W trudnych przypadkach dyrektor powołuje przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.

3) Organy kolegialne wybierają swojego przedstawiciela do komisji, dyrektor jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela, np. Nauczyciela. Komisja jest powoływana na 3 lata. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na roczną kadencję.

4) Dyrektor odnotowuje spór w zeszycie skarg i wniosków.

5) O zasadach rozpatrywania skarg dyrektor informuje rodziców na zebraniu ogólnym, a nauczyciele na zebraniach grupowych.

6) Komisja wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

7) Sprawy pod obrady komisji wynoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.

8) Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję. Rozstrzygnięcie Komisji podawane jest do ogólnej wiadomości przedszkola.

9) Dyrektor – Rada Pedagogiczna – w przypadku sporu miedzy dyrektorem a radą pedagogiczną ustala się:

a) prowadzenie wewnętrznego rozwiązania sporu poprzez wspólne wyjaśnienie przyczyn sporu, wzajemne wysłuchanie racji obu stron sporu, uzasadnienie możliwości pojednania i ustalenie kompromisu konfliktowej sytuacji,

b) w przypadku braku szansy wewnętrznego dojścia do kompromisu rolę mediatora pełni przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący placówkę. w/w organy określają sposób rozwiązywania sporu.

10) Dyrektor – Rada Rodziców – w tym przypadku rolę mediatora pełni wybrany przez Radę Rodziców przedstawiciel Rady Pedagogicznej. W przypadku nie rozwiązania sporu każda ze stron może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego placówkę. W/w organy określają sposób rozwiązywania sporu.

11) Rada Pedagogiczna – Rada Rodziców – w rozwiązywaniu sporu między Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rolę mediatora pełni dyrektor. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego decyzja dyrektora jest wiążąca dla obu stron. Jeśli strony nie zgadzają się z decyzją dyrektora mogą wnieść odwołanie do Organu Prowadzącego.

12) Nauczyciele – Rodzice – w tym przypadku, rodzice w pierwszej kolejności zgłaszają problem do nauczyciela oddziału. Nauczyciele przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, odnotowują powód i rozwiązanie problemu w dziennikach. Rodzice w zależności od rodzaju skargi i sposobu jej rozstrzygnięcia przez nauczycieli mogą złożyć pisemną lub ustną informację do dyrektora przedszkola. Dyrektor powołuje komisję w składzie: po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Dyrektor wraz z powołaną komisją przeprowadza działania wyjaśniające, informuje rodziców ustnie lub pisemnie o wynikach postępowania. Rodzice podpisują pismo i zostają pouczeni o prawie wniesienia odwołania od decyzji dyrektora do organu prowadzącego placówkę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

13) Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców w sytuacji sporu z którymś z Organów, powinni dążyć do polubownego załatwiania sporu przede wszystkim poprzez :

a) indywidualne rozmowy stron konfliktu,

b) szukanie kompromisu do rozstrzygnięcia problemu,

c) naprawę wyrządzonych szkód moralnych lub materialnych,

d) przestrzeganie zasad dobrej woli współpracy i zasad fair play,

e) przeproszenie strony pokrzywdzonej.

14) W przypadku nie rozwiązania sporu każda ze stron może odwołać się w ciągu 7 dni do organu nadzorującego lub organu prowadzącego placówkę. O fakcie tym rodzice zostają wcześniej pouczeni co tez potwierdzają swoim podpisem. W/w organy ustalają sposób rozwiązania spory.

ROZDZIAŁ IV  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKLA

§ 14

Organizacja Roku szkolnego

1. Przedszkole prowadzi nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i funkcjonuje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku..

3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

4. W placówce zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach,

5. Arkusz organizacji przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

6. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

7. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor przedszkola ustala tygodniowy rozkład zajęć.

9. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)liczbę oddziałów;

b)liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

c)tygodniowy wymiar zajęć religii, języka angielskiego;

d)czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska;

f) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz                        z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

g) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

10. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

11. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach i liczbę godzin dydaktycznych co roku zatwierdza organ prowadzący.

12 .Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

13. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

14. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno – wychowawczych w grupach łączonych.

15. Grupa łączona jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.

16. Ilość dzieci w grupie łączonej nie może przekraczać 25.

17. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

18. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze łączonej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

19. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola wykorzystywane są do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

20. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) 5 sal przedszkolnych dziennego pobytu dzieci

b)  jadalnie / stołówkę

c) szatnie dla dzieci oraz dla dorosłych

d) gabinet dyrektora

e) gabinet logopedy

 f) pokój nauczycielski

g) blok kuchenny

h) łazienki dla dorosłych i dla dzieci

i) pomieszczenia gospodarcze i socjalne

j) kotłownię

k) ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt terenowy

21. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku i potrzeb wychowanków.

22. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest dłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

23. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dla wychowanków.

 24. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację tych form określa Regulamin zasad i warunków organizowania wycieczek, spacerów i innych form krajoznawczo-turystycznych Przedszkola

§ 15

Organizacja  Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

1. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;

3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) z zaburzeń zachowania lub emocji;

e) ze szczególnych uzdolnień;

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

h) z choroby przewlekłej;

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j) z niepowodzeń edukacyjnych;

k) z zaniedbań środowiskowych;

l) z trudności adaptacyjnych.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom;

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkola jest dobrowolne i nieodpłatne;

6. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola;

7. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni;

8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) Rodzicami;

b) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

c) placówkami doskonalenia nauczyciel;,

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi,;

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka;

b) dyrektora przedszkola;

c) nauczyciela, wychowawcy grupy, specjalisty;

d) poradni;

e) pomocy nauczyciela;

f) pracownika socjalnego;

g) asystenta rodziny;

h) kuratora sądowego.

10. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

c)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć terapeutycznych; d)zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

e)warsztatów;

f)szkoleń;

g)porad i konsultacji.

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest przez nauczycieli w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie zajęć wspierających rozwój dzieci;

 12. Nauczyciele, w zależności od zaobserwowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych prowadzą zajęcia wspierające rozwój dzieci poprzez:

a) usprawnienie sfery rozwoju ruchowego całego ciała;

b) doskonalenie sprawności manualnej;

c) doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;

d) usprawnianie mowy i myślenia;

e) kształtowanie umiejętności nabywania prawidłowych postaw społecznych i dojrzałości emocjonalnej;

f) kształtowanie prawidłowej dynamiki procesów myślowych (nadpobudliwość psychoruchowa, obniżona pobudliwość psychoruchowa;

g) rozwijanie zdolności i zainteresowań.

13. Zajęcia wspierające rozwój dzieci nauczyciele prowadzą indywidualnie lub w małych zespołach.

14. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

15. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje, wystawy, przedstawienia stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.

16. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciel, wychowawcy grup i specjaliści.

17. Do zadań nauczycieli, w zakresie organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej należy w szczególności:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci w przedszkolu;

d)podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

18. Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

19. Nauczyciele formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

20. Dyrektor przedszkola ustala formy udzielanej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, o czym bezzwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

21. W przypadku gdy mimo udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor za zgodą rodziców występuje do poradni psychologiczno – pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu.

22. Czas trwania zajęć, udzielanych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają odrębne przepisy.

23. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację z udzielanej dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami

§16

Organizacja Wczesnego wspomagania Rozwoju

1. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2.Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, jeżeli:

1) zatrudnia ono kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania;

2) dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jest powoływany przez dyrektora przedszkola.

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

2) psycholog;

3) logopeda.

5. Jeżeli przedszkole nie posiada warunków do zorganizowania wczesnego wspomagania, dziecko może zostać objęte pomocą w innej placówce.

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w jednym podmiocie, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii.

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

§ 16

Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi


W przedszkolu kształcenie specjalnym obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

c) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni;

d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

e) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi sprawnymi;

f) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

3.Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                     z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5.Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć.

6.Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

7. Zajęcia rewalidacyjne nie są realizowane na wniosek rodziców lub za zgodą rodziców. Są one konsekwencją przedstawienia przez rodziców w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka. To obowiązkowe zajęcia dla dziecka niepełnosprawnego. 8. W przedszkolach ogólnodostępnych w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

a) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów;

b) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu                         o potrzebie kształcenia specjalnego.

9.Dziecko w przedszkolu może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, jeśli jego stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola

§18

Działania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowanków

1. Przedszkole umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu art. 2ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o której mowa w tej ustawie, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej       i językowej przez prowadzenie: nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego, a także nauki własnej historii i kultury.

2. Przedszkole może prowadzić dla uczniów należących do mniejszości narodowych                         i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący Przedszkole przyzna godziny na realizację tych zajęć.

3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w Przedszkolu organizuje Dyrektor na wniosek złożony przez rodziców dziecka. Wniosek składa się Dyrektorowi w terminie do dnia 20 września. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor może przyjąć wniosek po terminie. Wniosek dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

4. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się Dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.

5.Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu może być organizowana:

a)w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego,

b)przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości lub języku regionalnym,

c)przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku regionalnym.

6.Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej naukijest prowadzona w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo. W przypadku gdy nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest organizowana w formie prowadzenia zajęć w języku mniejszości lub języku regionalnym, zajęcia przedszkolne są prowadzone także w języku polskim, w wymiarze 8 zajęć przedszkolnych tygodniowo.

7.Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego powinien wynosić:

a)z dziećmi w wieku 3-4 lat–około 15 minut;

b)z dziećmi w wieku 5-6 lat–około 30 minut.

8.Przedszkole podejmuje, w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez prowadzenie zajęć wyrównawczych

ROZDZIAŁ V  NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI  INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 18

Postanowienia ogólne

1.W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

2.Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciele i pracownicy Przedszkola są funkcjonariuszami publicznymi.

3.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.

4.Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz zasady ich

wynagradzania określają odrębne przepisy.

5.Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora.

6.Pracownik Przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy Przedszkola.

7.Do podstawowych obowiązków pracowników Przedszkola w szczególności należy:

a) Dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy.

b) Przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy.

c) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych.

d)Zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym wychowankom, usuwanie ich i informowanie o nich Dyrektora lub w razie jego nieobecności osoby upoważnionej.

e) Przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym.

f) Odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp.

g) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

h) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych –udział w konferencjach metodycznych, różnorodnych formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

i) Uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów Przedszkola,

j) Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej.

k) Aktywna współpraca z rodzicami.

§ 19

Zakres zadań nauczycieli

1.Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, a w szczególności:

a)Respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność.

b)Tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

c)Wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy.

d)Organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:-zebrania grupowe 2 razy w roku,-zajęcia otwarte 2 razy w roku,-konsultacje indywidualne w miarę potrzeb,-uroczystości i zajęcia okolicznościowe.

e)Organizować i prowadzić proces opiekuńczo–wychowawczo dydaktyczny w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN i/lub program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej z ukierunkowaniem na:

-rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,

-rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,

-rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur,

-przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,-poszanowanie środowiska naturalnego.

f)Tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno–pedagogiczną.

g)Wzbogacać bazę materialną Przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.

h)Analizować współpracując z innymi nauczycielami wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych.

i)Planować i podejmować działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

j)Działania prowadzone przez nauczyciela/li w zespołach są przez niego/ nich monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby –modyfikowane.

k)Wykorzystywać informacje z przeprowadzonego rozpoznania rozwoju dziecka w działaniach edukacyjnych.

l)Nauczyciele w zespołach lub indywidualnie monitorują, oceniają skuteczność, a w razie potrzeby dokonują modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych.

m)Podporządkowywać procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.

n)Planować, monitorować i doskonalić procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

o)Wykorzystywać wnioski z monitorowania w planowaniu i realizowaniu procesówedukacji iwspomagania rozwoju.

p)Dostosować metody do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

q)Pracować zespołowo, wspólnie planować przebieg procesów edukacyjnych, współpracować przy ich realizacji ianalizować efekty swojej pracy.

r)Pomagać sobie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy.

s)Monitorować i analizować osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułować i wdrażać wnioski z tych analiz.

2.Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:

a)Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli.

b)Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli.

c)Dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestnictwo w pracach zespołu metodycznego, Rady Pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego.

d)Efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:-zabawy i zajęcia wychowawczo–dydaktyczno i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,-prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy,-inne czynności statutowe wynikające z zadań Przedszkola,-czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,

e)przestrzeganie tajemnicy służbowej.

f)Dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną.

3.W zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w Przedszkolu, niezależnie od postanowień § 19, nauczyciel powinien:

a)Wczasie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w Przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą.

b)Znać zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom i posiadać umiejętność ich zastosowania w praktyce.

c)Kształtować nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz proekologiczne: podczas zabiegów higienicznych wychowanków (mycie rąk, mycie zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych).

d)Uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniembezpieczeństwa ruchu drogowego.

e)Pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.

f)Uczyć sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.

g)Dostarczać przykładów rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych.

h)Stwarzać okazje do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

i)Założyć kamizelki odblaskowe jednemu dziecku z pierwszej pary i jednemu dziecku

z ostatniej pary podczas spacerów z wychowankam i poza teren Przedszkola.

4.Nauczyciel ma prawo do:

a)Wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru programów.

b)Stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

c)UzyskaniapomocymerytorycznejimetodycznejzestronyDyrektora, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych.

d)Tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej.

e)Wnioskowania o wyższystopień awansu zawodowego.

f)Ochronyprzewidzianejdlafunkcjonariuszypublicznychnazasadachokreślonychw ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych

§ 20

Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w Przedszkolu należy w szczególności:

a)Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków.

b)Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

c)Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola.

d)Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.

e)Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka, a także planowania dalszych działań.

2.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne–obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

3.W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym Dyrektora. 4.Dyrektor informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z wychowankiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z wychowankiem.

5.Dyrektor oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami wychowanka oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami

§ 21

Zadania pedagoga /terapeuty/i psychologa

1. Do zadań pedagoga i psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowankóworaz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola.

2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwowychowanka w życiu Przedszkola.

3.Realizowanie zadań rewalidacyjno-opiekuńczych w grupie dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z indywidualnymi orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i IPET-ami oraz z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz ze Statutem przedszkola.

4.Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaszkolnym wychowanków.

6.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7.pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;

8.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,

b)Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 22

Zadania logopedy

Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:

1.Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.

2.Monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci.

3.Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dziecii rodziców wzakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniajej zaburzeń.

4.Obserwacjai ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opiniio dzieckunauczycielowi prowadzącemu.

5.Współpraca z nauczycielami poszczególnych gruporazprowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola.

6.Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeńkomunikacji językowej we współpracy z rodzicamioraz nauczycielami.7.Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.8.Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

9.Tworzenieprogramów oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacjiw zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem.

10.Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem.

11.Uczestnictwow szkoleniach i imprezach organizowanych w ramachwspółpracy zróżnymi instytucjami.

12.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami prawującymi opiekę nad dzieckiem.

13.Wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola.

§ 23

Zadania koordynatora/pedagoga/terapeuty/

1.Kierowanie całym zespołem do spraw kształcenia specjalnego i WWRD.

2.Organizowanie i udział w zebraniach specjalistów, które mają na celu ulepszać proces pedagogiczny w placówce, w zespołach Kształcenia Specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

3.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwowychowanka w życiu Przedszkola.

4.Kontrola nad całą dokumentacją kształcenia specjalnego i WWRD.5.Realizowanie zadań rewalidacyjno-opiekuńczych w grupie dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z indywidualnymi orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i IPET-ami oraz z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz ze Statutem przedszkola.

§ 24

Zadania rehabilitantcai terapeuty SI

Do zadań rehabilitanta należy:

1.Wstępne badanie dzieci w celu określenia odchyleń w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej.

2.Prowadzenie terapii ruchoweji SI z dziećmi niepełnosprawnymi.

3.Współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu kontynuowania terapii.4.Prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej.

2. Zakres zadań pozostałych pracowników Przedszkola

§ 25

Kierownik sekretariatu

Kierownik sekretariatu jest zobowiązany do:

1.Czuwania nad terminowym realizowaniem poleceń i obsługi elektronicznej korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

2.Prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem wychowanków do Przedszkola.

3.Tworzenia aktualnej ewidencji realizacji obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich.

4.Prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich,urlopów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

5.Prowadzenia na bieżąco teczek akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

6.Poprawnego i terminowego wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z instrukcją

§ 26

Pomoc nauczyciela

Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:

1.Spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,poleconych przez nauczyciela.

2.Wykonywania innych czynności wynikających z rozkładu dnia:

a)rozbieranie i ubieranie wychowanków,

b)wychodzenie z wychowankami na spacer, teren, wycieczki,c)pomaganie wychowankom w spożywaniu posiłków,

d)pomaganie wychowankom w łazience.

3.Utrzymywania w czystości przydzielonych pomieszczeń oraz dbanie o pomoce i zabawki znajdujące się w Sali.

4.Rozkładania i składania leżaków.

§ 27

Pomoc przedszkolna

Pomoc przedszkolna zobowiązana jest do:

1.Utrzymywania w czystości przydzielonych pomieszczeń.

2.Przestrzegania ustalonego czasu pracy oraz wykorzystywanie go w sposób efektywny.

3.Zgłaszanie do kierownika sekretariatu i konserwatora stwierdzonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych lamp itp., oraz zapotrzebowania na środki czystości i narzędzia.4.Mycia naczyń używanych przez wychowanków.

5.Dozorowanie drzwi wejściowych. 6.Pełnieniaczynnościopiekuńczychiobsługowychwstosunkudowychowanków,zleconych przez nauczyciela.

7.Zmywania naczyń poposiłkach zgodnie z instrukcją.

8.Przed opuszczeniemstanowiskapracy sprawdzenia,czy oknaikrany są pozamykane oraz wyłączone wszystkie urządzenia.

§28 Konserwator

Konserwator zobowiązany jest do:

1.Sprawowania nadzoru nad budynkiem.

2.Utrzymywania porządku na terenie zabawowym i wokół Przedszkola.

3.Dokonywania bieżących napraw sprzętu i urządzeń.

4.Kontroli wywozu śmieci.

6.Zgłaszanie w sekretariacie wszelkich nieprawidłowo.

§ 29

Postanowienia szczególne

 KażdyPracownikPrzedszkolazobowiązanyjestdowypełnianiazadańzwiązanychz zapewnieniem bezpieczeństwawychowankom uczęszczającymdoPrzedszkola,wykonywania dodatkowychpoleceńDyrektora,jegozarządzeńorazpostanowieńregulaminupracy obowiązującego w Przedszkolu

ROZDZIAŁ  RODZICE ORAZ WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§30

Współpraca z rodzicami

§ 9 Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 31

Prawa rodziców

1.Zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy wdanym oddziale.

2.Uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

3.Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, nauczyciela – terapeuty, psychologa ilogopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metodudzielania dziecku pomocy.

4.Wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracyprzedszkola.

5.Znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.

§32

 Obowiązki rodziców

1.Przestrzeganie niniejszego statutu.

2.Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

3.Respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

4.Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów),osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, wgodzinach otwarcia przedszkola.

5.Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

6.Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

7.Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacjipotwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającejna pobyt dziecka w przedszkolu.

8.Dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka.

9.Systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.

10. Interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka.

11. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:•spotkania adaptacyjne;•zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe co najmniej 2 razy w roku;•konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami – w miarępotrzeb;•tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);•dni otwarte;•zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci – minimum 1 raz w roku;•warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;•wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli– 1 raz w roku, na przykład: piknik rodzinny

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego
rozwoju. 2. Współpraca Przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach
i obejmuje następujące formy: a) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem,
nauczycielami, specjalistami, b) zebrania grupowe, c) zajęcia otwarte, d) imprezy środowiskowe, e) udział rodziców w uroczystościach, f) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.), g) wystawy prac dzieci, h) kąciki informacyjne dla rodziców, i) strona internetowa, j) wiadomości e-mail. 1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego
oddział i od rodziców. 2. Celem współpracy Przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest:
a) pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, a także
czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i objęcia go
natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

41

b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju, c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań, d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez
nauczycieli.

§ 33

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka:

a)właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego, zgodnie zzasadami higieny pracy umysłowej;

b)ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

c)poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania wprocesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;

d)zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

e)poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;

f)szacunku dla wszystkich jego potrzeb;g)poszanowania własności;

h)zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;

i)badania i eksperymentowania;

j)doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

k)zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu,zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka.

3. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

a)stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;

b)krzywdzić innych ani siebie;

c)niszczyć cudzej własności;d)przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

4. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela prowadzącego, psychologa i nauczyciela terapeutę, którzy podejmują decyzje o:

a)powiadomieniu dyrektora;

b)powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);

c)spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem wobecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;

d)skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych wporozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadkuwszawicy, choroby zakaźnej, zgodnie z ustaloną procedurą postępowania; decyzję o zawieszeniu wkorzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.

6. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;

b)nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż miesiąc;

c)gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);d)braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;e)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

7. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola

Rozdział X  ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

§ 34 Zasady przyjęcia do przedszkola

Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami/opiekunami prawnymi lub jednym z rodziców dziecka/prawnych opiekunów a przedszkolem i złożeniu tzw Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” zawierającej pełne dane osobowe dziecka irodziców/prawnych opiekunów, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców/opiekunaprawnego.

2. Okres rekrutacyjny w przedszkolu podzielony jest na dwa etapy:

a)pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, których rodzice,w wyznaczonym przez dyrektora terminie, podpiszą umowę cywilno-prawną;

b)drugi etap dotyczy dzieci, których rodzice złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, podpiszą umowę cywilno-prawną z przedszkolem i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy.

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Przyjęcie może również nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc

ROZDZIAŁ VIII ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§35


Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci


1. Rodzice przyprowadzają dzieci i odbierają je z Przedszkola oraz są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze „do” i „z” Przedszkola;

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do
podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez Rodziców.
Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny. Upoważnienie może
być odwołane lub zmienione w każdej chwili;

3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie
pisemnego pełnomocnictwa w obecności nauczyciela;

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, zachowania
agresywne) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa;

5. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
poinformowany Dyrektor lub osoba go zastępująca. W takiej sytuacji
Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności
w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami dziecka;

6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola,
nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie Rodziców dziecka
oraz Dyrektora.

7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie
można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców, nauczyciel oczekuje
z dzieckiem w Przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu
powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się
z Rodzicami;

8. Rodzice są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela –
wychowawcę grupy o każdej zmianie numerów kontaktowych podanych do
dyspozycji Przedszkola;

9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierana dziecka przez jednego z rodziców
musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

10. Dzieci powinny być przyprowadzane do Przedszkola do godziny 8.00;

11. W sporadycznych przypadkach, dopuszcza się możliwość przyprowadzania
dziecka do Przedszkola po godzinie 8.00, jednak wówczas Rodzic zobowiązany
jest poinformować o tym fakcie nauczyciela – wychowawcę grupy przynajmniej
jeden dzień wcześniej;

12. Dzieci powinny być odbierane z Przedszkola w godzinach 14.30 – 16.30;

13. Przyjmuje się, że moment przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka pomiędzy Rodzicami a Przedszkolem jest:

a) szatnia, sala zabaw, bądź ogród przedszkolny,
c) Przyjmuje się zasadę, że takim momentem jest przywitanie się lub
pożegnanie dziecka z tą osobą,

e) po tym fakcie Rodzic ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka, również w przypadku jeżeli będzie nadal przebywał na terenie
Przedszkola.

ROZDZIAŁ IX ZASADY ODPłATNOŚCI

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, której działalność finansowana jest poprzez
wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz
dotacje z budżetu gminy.

2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkole ustala dyrektor w oparciu o analizę
kosztów utrzymywania przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową
cywilno – prawną, zawartą pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka.
3. Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole obejmują następujące bezzwrotne
należności: opłatę wpisowego, opłatę czesnego, dodatkowe opłaty za zajęcia organizowane
na wniosek i za porozumieniem z rodzicem, wszelkie opłaty określa umowa cywilno –
prawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami
określonymi umową cywilno – prawną, zawartą pomiędzy przedszkolem a rodzicami
(opiekunami prawnymi) dziecka.
5. Opłatę czesnego za przedszkole należy wnosić zgodnie z warunkami określonymi umową
cywilno – prawną zawartą pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka, tj. do 10 każdego miesiąca na wyznaczony rachunek bankowy.
6. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przed dyrektora do wiadomości do
30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób, z
którymi podpisane są umowy o świadczenie usług opiekuńczo – dydaktyczno –
wychowawczych nad dzieckiem. Wysokość czesnego na dany rok może wzrosnąć o
wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania przedszkola.
7. Do ceny czesnego  doliczone są 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
8. Nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola odbywa się
w godzinach 6:30-18:00.
9. Przedszkole może otrzymywać darowizny. Darowizny mogą być wydatkowane zgodnie z
decyzją darczyńcy

ROZDZIAŁ X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 12


1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –
dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu
prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmianie tekstu jednolitego statutu.
4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) umieszczenie tekstu na stronie www przedszkola w formie elektronicznej;
20

b) wywieszenie informacji o zmianie Statutu na tablicy informacyjnej na terenie placówki;
c) udostępnianie zainteresowanym Statutu przez dyrektora przedszkola.
6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą.
9. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
10. Statut wchodzi w życie z dniem 30.11.2017 roku