• +48 607 397 165 +48 601 652 051
 • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia gordonowskie Rytmika zajęcia taneczne Religia LogoSensoryka Czytanie sylabowe Hipoterapia Język angielski Logopedia Terapia psychologiczna Zajęcia z pedagogiem specjalnym Integracja sensoryczna Dogoterapia Fizjoterapia Terapia Logopedyczna
Joanna Grygier
Zajęcia umuzykalniające tzw. Gordonki oparte są na muzyce połączonej z ruchem, przy czym szeroko pojęta muzyka oznacza tu: słuchanie, śpiew, ruch oraz gra na instrumentach. Warto wspomnieć również, że zajęcia mają charakter swobodny, nienarzucający, co potwierdza rezygnacja z ruchów naśladowniczych, schematycznych. Dziecko odczuwa swobodę w poruszaniu się i jego reakcje ruchowo-muzyczne są akceptowane, a działanie osoby prowadzącej zajęcia polega na nakierowywaniu i motywowaniu dziecka.Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki.
Joanna Grygier
Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec.Rytmika ma wszechstronny wpływ na ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki niej maluch uczy się interpretować muzykę, dając tym samym podstawy do umiejętności przeżywania piękna i sztuki, które może później rozwijać. Na zajęciach zdobywa podstawowe wiadomości o świecie, kształtuje swoją osobowość twórczą, staje się otwartym, wrażliwym, myślącym młodym człowiekiem, a tym samym o wiele łatwiej będzie wkroczyć w etap szkolny.
Oliwia Telesz – instruktorka tańca
Kiedy maluchy słyszą swoje ulubione przeboje, bez zastanowienia zaczynają podrygiwać, podskakiwać i pląsać. Ruch w takt muzyki to dla maluchów najnaturalniejsza rzecz pod słońcem. Nic dziwnego więc, że dzieci tak lubią zajęcia taneczne i chętnie w nich uczestniczą. Wbrew pozorom, wygibasy na parkiecie to nie tylko świetna zabawa. W tańcu nie ma miejsca na nudę – figury i układy zmieniają się szybko, a twój maluch skupia swoją całą uwagę na muzyce. Jednocześnie, trochę mimochodem, poszczególne elementy zabawy ćwiczą ciało i umysł szkraba. Tańczące dzieci mogą pochwalić się lepszą motoryką, postawą ciała, a także umiejętnością zachowania równowagi niż ich rówieśnicy. Taniec angażuje całe ciało i w zależności od wybranego stylu, pomaga wzmocnić mięśnie nóg, pleców i ramion. Taniec łączy przyjemne z pożytecznym!
Bogumiła Nowak – katechetka
W kształceniu religijnym na poziomie przedszkola, wychodząc stopniowo od codziennych doświadczeń, prowadzimy dzieci ku odkrywaniu Osoby Boga, Jezusa Chrystusa, Maryi. Te doświadczenia stanowią fundament stopniowego rozpoczęcia naszej wiary w życiu. 
Podstawowym celem wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym jest ukazywanie Boga jako Dawcy wszelkiego dobra. W poszczególnych rozdziałach zawarte są następujące treści: Bóg Stwórca wszelkiego stworzenia, który w szczególny sposób wywyższył człowieka miłość Boga do człowieka oraz potrzeba dzielenia się miłością z bliźnimi znaczenie modlitwy, niedzieli kształtowanie postawy szacunku do materialnych znaków religijnych religijne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiejnocy wielbienie Jezusa Chrystusa w Eucharystii rola Matki Bożej- jako Tej, która uczy modlitwy i zawierzenia obecność Ducha świętego oraz powołanie Apostołów sakrament
Honorata Jurga
LogoSensoryka© to zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy Malucha. Są to trzy wiodące elementy każdego spotkania. Każdą zabawę sensoryczną wzbogacamy o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę, rymowankę. W ten sposób zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji. Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej – doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę.
Honorata Jurga
Czytanie to świetny trening dla mózgu dziecka. Im szybciej opanuje tę umiejętność, tym łatwiejsza będzie dla niego nauka innych przedmiotów.Kiedy dziecko czyta, jego mózg bardzo wydajnie pracuje. Rozwija się wyobraźnia i kreatywność, dziecko trenuje koncentrację i wciąż rozszerza zasób słownictwa. Czytanie rozwija nie tylko inteligencję w klasycznym tego słowa znaczeniu. Na dalszym etapie, kiedy dziecko sięga po dobrą literaturę, kształtują się w nim empatia i prawidłowe zachowania społeczne. Metodę symultaniczno-sekwencyjną, zwaną również sylabową lub krakowską, od kilku lat zyskuje na popularności i można z powodzeniem zastosować ją u najmłodszych przedszkolaków, które jeszcze nie umieją czytać. Metoda sylabowa jest dla dziecka bardziej naturalna, jest bowiem bardzo podobna do nauki mówienia.
Roksana Wielgosz
Hipoterapia to metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni. Ma zastosowanie w każdym wieku, jednak wykorzystywana jest szczególnie w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych, kontakt z koniem jest często niezastąpionym źródłem pomocy, dlatego warto poznać możliwości i korzyści płynące z obcowania z tymi zwierzętami. Dzięki hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Rehabilitacja poprzez hipoterapię pomaga nie tylko dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, ale także dzieciom z nieprawidłowym wzorcem chodu.
Żaneta Koprowska – nauczycielka języka angielskiego
W obecnych czasach niezwykle istotnym czynnikiem jest kształtowanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Im wcześniej rozpoczniemy naukę języka obcego, tym szybciej będzie on funkcjonował w życiu człowieka, jako zupełnie naturalne i swobodne narzędzie do komunikowania się z całym światem. Dzieci przyswajają sobie język obc intuicyjnie - poprzez zabawę, ruch i śpiew. Ich umysł jest bardzo elastyczny i chłonny. Zajęcia z języka angielskiego stymulują rozwój językowy poprzez wykorzystanie muzyki, piosenek, wierszyków, bajek, ilustracji. Dzieci uczą się języka obcego w ramach podstawy programowej, czyli w trakcie pięciu bezpłatnych godzin, które spędzają w przedszkolu.
Monika Woźna
Język... jest źródłem myśli Kiedy dziecko opanowuje język osiąga możliwość organizowania na nowo swojej percepcji i pamięci: opanowuje bardziej wyrafinowane formy odzwierciedlenia rzeczy w świecie zewnętrznym; zdobywa zdolności do wyciągania konkluzji ze swoich obserwacji, do dedukcji i możliwości myślenia (A. R. Łuria). Cele tarapii pedagogicznej:
 • rozszerzanie świadomości logopedycznej wśród rodziców, nauczycieli i dzieci;
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych;
 • korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych;
 • ścisła współpraca z domem rodzinnym dziecka oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie terapeutycznym.
Zadania szczegółowe  a) ukierunkowane na dziecko:
 • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
 • zapobieganie wymowie między zębowej;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;
b) ukierunkowane na rodzinę:
 • nawiązanie ścisłej współpracy z rodziną dziecka;
 • popularyzowanie działań profilaktycznych, wspierających rozwój mowy dziecka (organizowanie prelekcji, ćwiczeń pokazowych, instruktażu)
 • wdrażanie do czynnego udziału w proces terapeutyczny, poprzez kontynuowanie terapii poza gabinetem logopedycznym;
 • eliminowanie niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka z wadą wymowy;
 • wspieranie, motywowanie dziecka do wspólnych ćwiczeń i zabaw z rodzicem;
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
 • pomoc rodzinie w zakresie kontaktu z innymi specjalistami (np. laryngolog, foniatra).
Ramowy program terapii logopedycznej obejmuje:
 1. Diagnozę logopedyczną.
 2. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek:
 • ćwiczenia oddechowe,
 •  ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,
 •  ćwiczenia emisyjno - głosowe. 
 3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
 • wywołanie głoski w izolacji,
 • utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach,
 • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach,
 • automatyzacja poprawnej  wymowy:  w mowie spontanicznej, w opowiadaniu ilustracji, historyjek obrazkowych, podczas  rozmów  kierowanych,
 • ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera. 
  4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:
 • ćwiczenia ortofoniczne (udział w zajęciach grupowych),
 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego,
 • ćwiczenia i zabawy z muzyką: logorytmika,
 • ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka: rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim.
Programy indywidualnej terapii logopedycznej zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.
Marta Fribel
Monika Woźna, Weronika Szukała
Honorata Jurga
Ewa Pabich
DOGOTERAPIA jest jedną z form wspomagania rozwoju, rehabilitacji i leczenia osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Pozytywne oddziaływanie psa – terapeuty w strefie fizycznej, ale i emocjonalnej, na dzieci poruszające się na wózkach, z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa oraz w zakresie szeroko rozumianych problemów socjalizacyjnych, to już fakt. Metoda ta polega na posiłkowaniu się zaplanowaną obecnością psów w procesie rewalidacji osób z niepełnosprawnościami. Z obserwacji praktyków wynika, iż stosowanie dogoterapii niesie ogromne korzyści w procesie rehabilitacji i poprawę funkcjonowania osób w niej uczestniczących.
Honorata Jurga
Monika Woźna

W naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedy. Głównym jej celem jest profilaktyka logopedyczna dzieci w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej. Zajęcia z logopedą odbywają się w dwojaki sposób: zajęcia grupowe i indywidualne.

 

Zajęcia grupowe, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Ich celem jest: obserwacja dzieci pod kątem trudności komunikacyjnych, nieprawidłowości w zakresie rozwoju mowy wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i ciągłe jej usprawnianie zaangażowanie nauczycieli do świadomej współpracy zapoznanie dzieci z osobą logopedy Podczas zajęć świetnie się bawimy, a przy okazji wykonujemy ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe. Usprawniamy narządy mowy, ćwiczymy poprawne wzorce wymowy, poszerzamy słownictwo, rozwijamy umiejętności niezbędne do nauki czytania i pisania.

 

Zadaniem logopedy jest nie tylko dbałość o prawidłową wymowę poszczególnych głosek. Podczas diagnozy logopedycznej zwracam uwagę na: oddech, artykulację, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia, zdolność opowiadania, pamięć, myślenie. Przeprowadzam orientacyjne badanie słuchu, sprawdzam budowę anatomiczną aparatu mowy np. zgryz, wędzidełka. W razie konieczności dziecko może zostać skierowane na konsultację: laryngologiczną, ortodontyczną, fizjoterapeutyczną, stomatologiczną, czy audiologiczne badanie słuchu. Po przeprowadzonych diagnozach logopedycznych, w zależności od potrzeb dzieci są kwalifikowane na terapię indywidualną.

 

Zajęcia indywidualne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Prowadzone w formie zabawy, jednak ukierunkowane na konkretny cel.

 

Podczas zajęć indywidualnych: kształtujemy prawidłowy tor oddechowy (wdech nosem, wydech ustami), wydłużamy fazę wydechową usprawniamy aparat artykulacyjny (wykonujemy ćwiczenia buzi i języka dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka) kształtujemy prawidłowe połykanie rozwijamy słuch dziecka, w tym słuch fonematyczny rozwijamy umiejętność rozumienia wypowiedzi słownych bogacimy słownictwo, doskonalimy umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi kształtujemy umiejętność swobodnego wypowiadania się na dany temat pracujemy nad prawidłową artykulacją głosek doskonalimy pamięć słuchową i wzrokową kształtujemy myślenie przyczynowo- skutkowe pracujemy nad umiejętnościami pragmatyczno- społecznymi.

 

Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że jesteście najważniejszym filarem terapii logopedycznej Waszego dziecka. Bez Waszej pomocy, zaangażowania, codziennych systematycznych ćwiczeń, same spotkania z logopedą nie przyniosą dużych efektów. To dopiero współpraca logopedy z rodzicami warunkuje sukces dziecka. Logopeda jest kimś, kto wskazuje Wam drogę, ale to od Was zależy czy będziecie nią podążać ramię w ramię ze swoimi pociechami.

 

W przedszkolu prowadzone są konsultacje z logopedą dla zainteresowanych rodziców po wcześniejszym umówieniu się.

 

Staramy się, aby dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu mogły wkroczyć w mury szkolne bez obciążeń spowodowanych trudnościami w komunikowaniu się czy wadą wymowy. Przekłada się to na poczucie własnej wartości dziecka jak również na jakość nauki czytania i pisania.