• +48 607 397 165 +48 601 652 051
 • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Klauzula informacyjna

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „A Be Ce Strumyk Wiedzy” w Siedlcu 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:
 

 1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne „Sobkowiak” Elżbieta Sobkowiak z siedzibą ul. Wolsztyńska 54, 64-212 Siedlec.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych , z którym można się kontaktować drogą mailową inspektor@sobkowiak.pl lub pisemnie Żłobek/ Przedszkole Niepubliczne ABeCe Strumyk Wiedzy w Siedlcu, ul. Szkolna 2, 64-212 Siedlec
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze lub realizacji zawartych umów gdy osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy.   
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 5. Przesłanką prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio dla celu:
  – zgoda, osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a),  
  – niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),  
  – realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.. 6 ust. 1 lit c),  
  – realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f).  
 6. Dane osobowe w zależności od przesłanki przetwarzania będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisu prawa, realizacji zawartych umów oraz do momentu ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  – dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych, lub ograniczenia ich przetwarzania,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym,  gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, nie są też przetwarzane  w sposób zautomatyzowany.